kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

Organizaciona struktura

 

Uprava društva


Uprava Društva locirana je u Sarajevu ul. Kolodvorska br. 12. Uprava Društva koordinira i upravljanja svim aktivnostima Sarajevostan d.d. Sve organizacione jedinice Društva povezane su kroz organizacionu strukturu, kao i kroz informacioni sistem, tako da Uprava Društva u kratkom roku može reagovati na bilo koji zahtjev i promjene u okruženju.
Obzirom da je Sarajevostan d.d. organizovan kao Dioničko društvo, nadzor nad radom Uprave Društva, kao i Sarajevostan d.d. u cjelini organizovan je kroz rad Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.Poslovanje Društva je u potpunosti transparentno, tako da pored navedenih funkcija nadzora, kompletno informisanje dioničara se obavlja i putem redovnim sjednica Skupštine Društva.
Organizacione cjeline
 

Organizacija društva


Organizacija Sarajevostan d.d. je postavljena tako da rasporedi resurse društva kako bi na najbolji način ostvarila funkcije osnovne djelatnosti upravljanja i održavanja. Stoga organizaciju predstavljamo kroz dva osnovna aspekta:


-Funkcionalni aspekt organizacije koji definiše organizacione cjeline društva kao segmente kojima su dodijeljene aktivnosti neohodne za obavljanje osnovne djelatnosti


-Teritorijalni aspekt organizacije koji realizuje dostupnost usluga Sarajevostana na ciljnoj teritoriji Kantona Sarajevo kroz mrežu terenskih službi održavanja i upravljanja koje djeluju na gravitirajućem području.