kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

nadležnosti

Pitate se koje su nadležnosti Sarajevostana?
Ova animacija donosi odgovore, te Vam korak po korak objašnjava detalje.

tv reklama

Prijava kvarova


Prijave kvarova djelimo na hitne intervencije, planske intervencije i velike opravke.
- Hitna intervencija je intervencija na zajedničkim djelovima zgrade u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih djelova zgrada i upravljanju zgradama za slučajeve u kojima se može ugroziti život građana ili predstavlja opasnost po imovinu. Prijavu za hitne intervencije (telefonska prijava) vrši predstavnik zgrade, stanar ili u posebnim slučajevima nadležne opštinske službe.
- Planska intervencija je intervencija na zajedničkim djelovima zgrade za koju je potrebno izvršiti tehničke pripreme i u dogovoru sa predstavnikom zgrade pristupiti realizaciji iste. Prijavu za plansku intervenciju vrši predstavnik zgrade pismenim zahtjevom ili telefonskom prijavom.
- Velike opravke na zajedničkim djelovima zgrade su opravke većeg obima i finansiraju se iz naknadno obezbjeđenih sredstava, a realiziraju se na osnovu posebno sklopljenog ugovora sa upraviteljem.


Postupak prijavljivanja


Prijave za hitne intervencije u Dispečersko-servisnom centru svaki radni dan kao i subotom, nedeljom i praznikom od 7,30 do 22,00


Prijave za kvarove - redovno održavanje (po navedenoj proceduri) mogu se takođe izvršiti i na terenskim službama "Sarajevostana" d.o.o. (svakog radnog dana od 7,30 do 16,00 sati).


Prijave-zahtjevi za velike opravke (radove većeg obima) vrši predstavnik zgrade pismenim zahtjevom na odgovarajućoj terenskoj službi ili na adresu Društva - Sarajevosta d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 166A.


Otklanjanje kvarova


- Hitna intervencija Upravitelj će u najkraćem mogućem roku izvršiti uviđaj i pristupiti otklanjanju kvara u okviru raspoloživih sredstava zgrade. Po izvršenom poslu (na licu mjesta) će se ispuniti radni nalog sa opisom i količinom izvršenih radova, koje je obavezan ovjeriti - potpisati predstavnik zgrade ili stanar u čijem je stanu izvršena intervencija.
-Radove redovnog održavanja upravitelj će izvršavati po propisanim tehničkim normativima. Po izvršenim radovima radni nalozi će se dostavljati na ovjeru - potpis predstavniku zgrade ili licu koje ima ovlaštenje za potpis od predstavnika zgrade.
- Planska intervencija Realizaciji planske intervencije će se pristupiti nakon odobrenja od strane predstavnika zgrade u okviru raspoloživih sredstava zgrade.
Po izvršenom poslu (na licu mjesta) će se ispuniti radni nalog sa opisom, količinom i iznosom izvršenih radova, koje je obavezan ovjeriti - potpisati predstavnik zgrade ili lice koje ima ovlaštenje za potpis od predstavnika zgrade.

Naplata usluge


Obračun radnog naloga će se izvršiti na osnovu ovjerenog - potpisanog naloga od strane predstavnika zgrade i isti će se dostaviti predstavniku zgrade. Naplata usluge za intervenciju će se izvršiti na osnovu obračuna radnog naloga- fakture.
 osnovu obračuna radnog naloga - fakture.