Hitna intervencija

Procedura hitne intervencije na zajedničkim dijelovima zgrade

Hitne intervencije u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade Kantona Sarajevo su:
• oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta,
• kvar na gasnoj instalaciji,
• kada dijelovi maltera, fasadnih obloga i drugih elemenata fasade i krova ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine,
• prokišnjavanje, odnosno prodor vode i drugih atmosferskih padavina u zgradu,
• oštećenja dijelova zgrade, na balkonu, terasi, lođi i stepeništu zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine,
• oštećenja i pucanja vodovodne i kanalizacione instalacije,
• oštećenja i pucanja instalacije i uređaja centralnog grijanja, kotlovnice, toplotne izmjenjivačke podstanice i pumpne stanice centralnog grijanja koje su u zajedničkom vlasništvu,
• začepljenje kanalizacione mreže,
• prodor slivnih voda u podrumske i druge prostorije u zgradi,
• postojanja opasnosti od požara,
• potreba za hitnom dezinfekcijom prostorija u zgradi,
• povišen napon dodira (>65V) na uređajima i instalaciji u zgradi,
• oštećenje i začepljenja instalacije za odvod produkata sagorijevanja ili dimnjaka,
• pojave ledenica na krovu, snijeg na krovu, kad prijeti opasnost od oštećenja krova pod težinom ili ugrožava sigurnost ljudi te ostali slučajevi koji mogu predstavljati opasnost po život i zdravlje ljudi i imovinu.

HITNU INTERVENCIJU mogu prijaviti:
etažni vlasnici, predstavnici etažnih vlasnika, građani, inspekcija, predstavnici medija putem telefona Call centra 033/712-125 i 033/715-680 ili lično na adresi Bulevar Meše Selimovića br.12 te na e-mail: kontakt@sarajevostan.com.ba
Etažni vlasnik je dužan da bez odlaganja omogući izvođenje radove iz opisa hitnih intervencija u dijelu koji se odnosi na njegov posebni dio zgrade ili kad se ti radovi moraju izvesti iz prostora njegovog posebnog dijela zgrade.
Nakon prijave hitne intervencije, ekipa izlazi na teren te u skladu sa Zakonom vrši radnje kojima se spriječava ugrožavanje života i zdravlja ljudi i ugrožavanja imovine.
O hitnoj intervenciji Upravnik obavještava Predstavnika etažnih vlasnika i vrši ih po prioritetu u skladu sa raspoloživim resursima.

Redovno održavanje

Procedura prijave kvara iz domena redovnog održavanja

Etažni vlasnici svoje potrebe za redovnim održavanjem zajedničkih dijelova zgrade ostvaruju kontaktom sa svojim PREDSTAVNIKOM ETAŽNIH VLASNIKA koji onda preko referenata Sarajevostana i/ili      Call centra Sarajevostana vrši prijavu radova redovnog održavanja na:
Telefoni: 033/712-125 i 033/715-680
e-mail: kontakt@sarajevostan.com.ba
ili neposredno na adresi Bulevar Meše Selimovića br.12
Zakonska obaveza Upravnika je da vodi DNEVNIK ODRŽAVANJA, pa je i obaveza Predstavnika da prijavi SVE VRSTE RADOVA radi njihove evidencije i praćenja.
Izuzetno, etažni vlasnici, za slučaj da ne mogu ostvariti kontakt sa svojim Predstavnikom ili nemaju njegov kontakt mogu izvršiti prijavu kvara/radova iz domena redovnog održavanja u Call centar Sarajevostana.
Operater u Call centru ima obavezu da o prijavi upozna Predstavnika, koji JEDINI MOŽE DATI NALOG ZA IZVOĐENJE RADOVA IZ DOMENA REDOVNOG ODRŽAVANJA.
RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA SE VRŠE ISKLJUČIVO NAKON NALOGA PREDSTAVNIKA ETAŽNIH VLASNIKA I U SKLADU SA RASPOLOŽIVIM FINANSIJSKIM SREDSTVIMA ULAZA.