kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

nadležnosti

Pitate se koje su nadležnosti Sarajevostana?
Ova animacija donosi odgovore, te Vam korak po korak objašnjava detalje.

tv reklama

Osiguranje zajedničkih dijelova


Osiguranje stambenih ulaza
 

U cilju predupređenja štetnih dejstava koje mogu nastati iz raznih uzroka Zakon uvodi pojam osiguranja objekata.

Osnovni oblici osiguranja su:
- osiguranje od opšte odgovornosti
- osiguranje od posljedice požara

Sarajevostan d.o.o. u saradnji sa TRIGLAV OSIGURANJE DD Sarajevo sistematski provodi mjere za kvalitetno osiguranje objekata. Etažni vlasnici se mogu opredjeliti za neke od cijelog spektra oblika i načina osiguranja. Takođe je moguće primjenjivati i diferenciranu tarifu ovisno od želja i mogućnosti etažnih vlasnika u pogledu osigurane sume, oblika i stepena odgovornosti naknade štete.


Ostali oblici osiguranja

Etažni vlasnici se mogu obratiti u Sarajevostan d.o.o. Sarajevo i za bilo koji drugi oblik osiguranja:
- imovinska osiguranja (osiguranje stanova, stambenih pokretnosti i sl.)
- osobna osiguranja
Ove, kao i osnovne  vidove osiguranja Sarajevostan d.d. realizuje u saradnji sa TRIGLAV  OSIGURANJEM DD Sarajevo.Detaljne informacije o uslovima osiguranja možete naći na stranici TRIGLAV  OSIGURANJE DD Sarajevo -http://www.triglavbh.ba