Osiguranje zajedničkih dijelova zgrade


Svaki etažni vlasnik stana, poslovnog prostora i garaže, kao i korisnik stana odgovoran je za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade protiv fizičkog uništenja i nastanka štete, te odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.
Sarajevostan d.o.o. u saradnji sa Triglav osiguranje d.d. Sarajevo sistematski provodi mjere za kvalitetno osiguranje objekata. Etažni vlasnici se mogu opredjeliti za neke od cijelog spektra oblika i načina osiguranja. Također je moguće primjenjivati i diferenciranu tarifu ovisno od želja i mogućnosti etažnih vlasnika u pogledu osigurane sume, oblika i stepena odgovornosti naknade štete.
Osiguranje zajedničkih dijelova zgrade obuhvata sve štete na zajedničkim dijelovima zgrade i stanovima prouzrokovane kvarovima zajedničkih instalacija i sastoje se od:
1. Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti;
2. Osiguranje od izliva vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi, te grejnih tijela;
3. Osiguranje od opće odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.
Etažni vlasnici mogu ugovoriti i dopunska osiguranja kao npr. osiguranje pogonskog elektromotora, elektromotora vrata lifta i sl.

Ostali oblici osiguranja

Etažni vlasnici se mogu obratiti u Sarajevostan d.o.o. Sarajevo i za bilo koji drugi oblik osiguranja kao npr:

OSIGURANJE STANA I STAMBENIH POKRETNINA

Obezbjeđuje se pokriće štete nastalih usljed:
– Požara, oluje grada, udara groma;
– Izlijevanja vode;
– Provalne krađe i razbojništva;
– Loma stakla;
– Štete za koju su odgovorni vlasnici stana i drugi.
UZ GODIŠNJU PREMIJU OSIGURANJA OD SAMO 1,92 KM/m2

Ovo, kao i druge vidove osiguranja Sarajevostan d.o.o. realizuje u saradnji sa Triglav osiguranjem d.d. Sarajevo, koji Vam pruža mogućnost osiguranja automobila ( automobilska odgovornost i automobilski kasko ), imovine i imovinskih interesa, životnog osiguranja, zdravstvenog i drugih vrsta osiguranja.
Detaljne informacije o uslovima osiguranja možete naći na stranici Triglav osiguranjem d.d. Sarajevo –http://www.triglavbh.ba

 

Procedura prijave nastalog štetnog događaja

/Odnosi se samo na ulaze gdje su se etažni vlasnici opredjeliti za neki od oblika i načina osiguranja zajedničkih dijelova zgrade/.  

  1. Etažni vlasnik je dužan štetni slučaj nastao kvarom na zajedničkim dijelovima zgrade prijaviti upravniku u što kraćem roku, a upravnik će provjeriti da li etažni vlasnici tog ulaza uplaćuju mjesečno osiguranje koje bi pokrilo nastalu štetu.
  2. Upravnik obavještava osiguravajuću kuću – osiguravatelja pismenim putem o prijavi štete.
  3. Osiguravatelj izlazi na lice mjesta zajedno sa referentom Sarajevostana i sačinjava ”Zapisnik o nastaloj šteti” na osnovu kojeg utvrđuje status zahtjeva i eventualnu visinu obeštećenja uz obrazloženje.
  4. Osiguravatelj dostavlja nagodbu sa iznosom obeštećenja oštećenom etažnom vlasniku na potpis.
  5. Oštećeni ima pravo prigovora na visinu obeštećenja i pismenim putem dostavlja prigovor osiguravatelju.
  6. Ukoliko je oštećeni saglasan sa iznosom obeštećenja, osiguravajuća kuća uplaćuje obeštećenje na račun upravitelja, a upravitelj vrši prebacivanje sredstava na račun ulaza ili isplatu oštećenom.