sarajevostan

Reklamacije

Prilikom otklanjanja kvarova na zajedničkim dijelovima zgrade, Sarajevostan doo vodi računa da ugrađeni dijelovi, materijal i izvršeni radovi kvalitetom i vrstom odgovaraju standardima i tehničkim normativima za odgovarajuću oblast. Također garantujemo da sve radove izvodimo u skladu sa tehničkim propisima, standardima i normama. Shodno tome, predstavnik etažnih vlasnika ima pravo reklamacije u slučaju nekvalitetno izvedenih radova, kada se količina navedena u računu ne slaže sa količinom navedenom u ovjerenom radnom nalogu ili kada se pojedinačna cijena ne slaže sa cijenom koja je utvrđena u cjenovniku ili cijenom iz predračuna koji je prihvatio predstavnik. Reklamacija se u pisanoj formi dostavlja na protokol društva ili na e-mail:kontakt@sarajevostan.com.ba