kontakt
broj +387 33 276 690
Kolodvorska br.12

info point

 

Ostali aspekti održavanja


Obaveze svih učesnika u održavanju su striktno definisane Zakonom. Kao takve one predstavljaju zakonsku obavezu nad čijim izvršenjem, nadležni organi vrše nadzor po procedurama utvrđenim Zakonom. Od provođenja odredbi Zakona i podzakonskih akata zavisi i finanlna funkcija predmetnog Zakona, a to je poboljšanje i održavanje uslova života i stanovanja na adekvatnom nivou. 

Pravna regulative


Osnovni pravni akt u oblasti održavanja je Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 3/12). 

Kao osnovni učesnici u održavanju pojavljuju se:
- etažni vlasnici
- upravitelji
- i nadležni organi općine i Kantona

Na osnovu  Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama donose se i podzakonski - provedbeni  akti.

 

Podzakonski - provedbeni akti ovog zakona
Pozakonski akti koje donose državni organi:

- Pravilnik o uslovima  za obavljanje poslova upravitelja
- Uputstvo o izradi obrasca "Zapisnik sa skupa etažnih vlasnika"
- Uputstvo o izradi obrasca "Evidencija upravitelja"
- Uputstvo o izradi obrasca "Evidencija zgrada nad kojim se vrši održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama"
- Uputstvo o načinu promjene upravitelja
- Uputstvo o izradi obrasca "Godišnji izvještaj o radu upravitelja"
- Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva u pogledu servisiranja i održavanja liftova
- Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

Akti koje su obavezni donijeti upravitelji:
- Proceduru o načinu prijave kvarova, njihovom otklanjanju, načinu ovjeravanja radnog naloga i načinu naplate usluga
- Rješenje o imenovanju komisije za pregled zgrade